Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

http://www.taxheaven.gr/default/pages/library/id/5/load/13508

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.40021/20782/2565/24.2.2012 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) Αριθμ. Φ.40021/20782/2565

(ΦΕΚ Β' 468/28-02-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄, 150) “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄247) «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αρ. Y25/6−12−2011(B,2792) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

8. Την αρ. 705/57/28−3−2011 οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στους Προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι Κλάδοι και Υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά που προέρχονται από τις εισπραττόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας και Υπηρεσιών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.3918/2011 και της παρ.5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αποδίδονται στον Οργανισμό αυτό από 1/1/2012 και εφεξής ως ακολούθως:

1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: α) οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι το ανώτατο ποσό για το οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές (4,30% σε βάρος των εργοδοτών και 2,15% σε βάρος των ασφαλισμένων), που αφορούν παροχές ασθένειας σε είδος, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα είσπραξής τους.

Για τον υπολογισμό των αποδοτέων κατά μήνα ποσών θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος ποσοστών κατανομής των δηλωθεισών ασφαλιστικών εισφορών δύο ετών πριν από το έτος του οποίου κατανέμονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Η οριστική εκκαθάριση κάθε έτους γίνεται με την οριστικοποίηση των ετησίων ποσοστών κατανομής των δηλωθεισών εισφορών.

β) Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 7,45% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. (5,30% σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. και 2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου) αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα είσπραξής τους.

γ) Οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη παροχών ασθένειας σε είδος: γα) των επιδοτούμενων ανέργων, στο ¼ του 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, γβ) των ανέργων έως 29 ετών, ποσοστού 6,45% επί του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 4ης ασφαλιστικής κλάσης, γγ) των μακροχρόνια ανέργων ποσοστού 6,45% επί του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη γδ) των μαθητευομένων ή εκπαιδευόμενων, ποσοστού 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος, και γε) για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, ποσοστού 6,45% επί του καταβαλλόμενου επιδόματος, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα είσπραξης.

δ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ποσοστού 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων μέχρι του 25/πλάσιου της Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, προκειμένου περί παλαιών ασφαλισμένων και 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, προκειμένου περί ασφαλισμένων μετά τη 1/1/1993, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησης.

Οι εισφορές συνταξιούχων εξωτερικού σε ποσοστό 8,5% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ποσό των 568,16€, όπως αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησής τους.

Οι εισφορές των συνταξιούχων, μονίμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., των Συνδέσμων ΟΤΑ και προσωπικού των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΤΕΔΚΕ), ποσοστού 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησής τους, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

2. Ο.Α.Ε.Ε.: α) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του Οργανισμού για παροχές ασθένειας σε είδος, ποσοστού 7,15% επί του ποσού της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας επί παλαιών ασφαλισμένων και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 15ημέρου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των διμηνιαίων εισφορών, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 258/2005(Α΄ 316).

β) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. υπέρ του Ε.Λ.Ε. αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

γ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. σε ποσοστό 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησης.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, που βασίζεται σε αναλυτικά μηχανογραφικά στοιχεία εισπράξεων των εισφορών για παροχές ασθένειας, βεβαιώνει το ύψος των εισπραχθεισών εισφορών και τον αριθμό των ασφαλισμένων στους οποίους αντιστοιχούν. Με βάση τα στοιχεία αυτά καθορίζεται συγχρόνως το ποσό απόδοσης.

Η απόφαση του ΔΣ μαζί με τα αναλυτικά στοιχεία εισπράξεων των εισφορών, διαβιβάζονται στην Δ/νση Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποτελούν δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδίδεται το οικείο χρηματικό ένταλμα απόδοσης των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας, που υποδεικνύεται από το Φορέα. Σε κάθε λογαριασμό είναι δυνατή η καταβολή ή ο συμψηφισμός τυχόν διαφορών προηγούμενων μηνών.

3. Ο.Π.Α.Δ.: α) Ο.Π.Α.Δ: οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του οργανισμού, όπως έχουν διαχωριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση Φ. 90380/7605/931/30.1.2012 (Β,96), ποσοστού 7,15% (4,85% σε βάρος των εργοδοτών και 2,30% σε βάρος των ασφαλισμένων) επί των πάσης φύσεως αποδοχών, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης.

Οι εισφορές των συνταξιούχων υπέρ ΟΠΑΔ ποσοστού 2,55% (παλαιών ασφαλισμένων), το οποίο από 1−1−2012 αυξάνεται κατά 0,70 % και από 1−1−2013 κατά 0,75% με τελική διαμόρφωση 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων και ποσοστού 10% (για ασφαλισμένους μετά την 1−1−1993), από το οποίο 4% σε βάρος του συνταξιούχου και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150).

β) ΟΠΑΔ/Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.: οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα για παροχές ασθένειας σε είδος, όπως έχουν διαχωριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.40428/7605/931/2011, ποσοστού 13,85% (11,70% σε βάρος των εργοδοτών και 2,15% σε βάρος των ασφαλισμένων), επί των πάσης φύσεως αποδοχών αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στο πρωτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Οι εισφορές των συνταξιούχων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.: ποσοστού 15,5% ή 16,5% (3% και από 1−1−2012 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 12,5% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλομένων συντάξεων, (παλαιών και νέων ασφαλισμένων) αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ μέσα στο πρώτο 15ημερο του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

4. ΟΓΑ: α) Η ατομική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του Οργανισμού για παροχές ασθένειας σε είδος ποσοστού 2,30% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα της εκκαθάρισης από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α. Ε. κάθε εξαμήνου παρακράτησης.

β) Η μηνιαία εισφορά των υπαλλήλων του ΟΓΑ για παροχές ασθένειας σε είδος ποσοστού 7,45% (2,45% σε βάρος των ασφαλισμένων και 5% σε βάρος του οργανισμού) επί των πάσης φύσεως αποδοχών παρακρατείται και αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησης.

γ) Η μηναία εισφορά των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α., ποσοστού 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης.

δ) Η μηναία εισφορά των συνταξιούχων υπαλλήλων του Ο.Γ.Α., ποσοστού 2,55%, το οποίο από 1−1−2012 διαμορφώνεται στο 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα παρακράτησης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου