Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Μείωση για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/2012)


Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής:

- από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

- από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

- από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

- από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2012,   αφαιρουμένων : της τυχόν κράτησης ΕΑΣ (Ν.3865/10), της τυχόν έκτακτης εισφοράς (Ν.4002/11), των τυχόν μειώσεων του Ν.4024/11 και του Ν.4051/12.
Εξαιρούνται της μείωσης, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρία 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης  Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε).
Σας πληροφορούμε ότι η διασταύρωση των στοιχείων για το πλήθος των συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος γίνεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ. η οποία υπολογίζει τον συντελεστή και τα ποσά της μείωσης για κάθε ασφαλιστικό φορέα και το Δημόσιο.

σύμφωνα με  το ΥΠΟΙΚ θα κρατηθεί εφάπαξ έως του ποσού των 100 ευρώ, σε 2 δόσεις έως 250 ευρώ, σε 3 δόσεις έως 500 ευρώ, σε 4 δόσεις έως 750 ευρώ, σε 5 δόσεις έως 1.000 ευρώ, σε 6 δόσεις έως 1.500 ευρώ κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου