Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Παράνομα εισπράτει η ΔΕΗ το τέλος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Το τέλος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς και το οποίο δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση του ρεύματος έχει καταργηθεί με
το άρθρο 195 του νόμου 4001, ο οποίος δημοσιεύτηκε 22 Αυγούστου του 2011, αλλά η επιχείρηση συνεχίζει παράνομα να το εισπράττει. 

Ο Νόμος 2773/99 άρθρο 29 που το προέβλεπαι έχει καταργηθεί με το άρθρο 195 του ν. 4001 από 22/08/2011. 


Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά (κανείς δεν γνωρίζει πόσα συγκεντρώνονται κάθε φορά… ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 1,9 δις. ΕΥΡΩ) καλύπτονται όσοι είναι εντεταγμένοι στο “κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ” κ.λ.π...


Αρ. Φύλλου 179


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001


Άρθρο 195

Καταργούμενες διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:
      α) Τα άρθρα 1 έως και 6, 8 έως και 20, 22 έως και 36,
39 και 41 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313).
     β) Οι παράγραφοι 7 έως και 10 του άρθρου 7 του ν.
3428/2005.
     γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 38 του ν.
3428/2005.

Οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις νοείται στο εξής ως αναφορά
στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

    δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995
                                              (Α΄ 252).
    2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5
του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς
και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται
από την πλήρωση ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων
και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 62 του
παρόντος νόμου.
      3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού−
νται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:
  (α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του
ν. 2773/1999.
   (β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν.
2773/1999.
   (γ) Τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του ν.
2773/1999.
...........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου